REGULAMIN POBYTU W LAWENDOWEJ LEŚNICZÓWCE

 

BĘDZIEMY PAŃSTWU BARDZO WDZIĘCZNI ZA WSPÓŁPRACĘ W PRZESTRZEGANIU NINIEJSZEGO REGULAMINU,
KTÓRY MA SŁUŻYĆ ZAPEWNIENIU SPOKOJU I BEZPIECZEŃSTWA POBYTU.


 

 ROZPOCZĘCIE POBYTU JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM REGULAMINU.


 

 1. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów itp., złamanie go jest równoznaczne ze zgodą na pokrycie kosztów dearomatyzacji w wysokości 500 zł. Palenie jest dozwolone na zewnątrz, pod warunkiem właściwego zabezpieczenia niedopałków (popielniczka). Właściciel może poprosić Gości o natychmiastowe opuszczenie Lawendowej Leśniczówki w przypadku złamania zakazu palenia. W takim wypadku całkowita należność za pobyt zostaje zatrzymana przez Właściciela. 
   
 2. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 i trwa do godziny 10.00 następnego dnia. Możliwe jest rozpoczęcie lub zakończenie pobytu (o ile istnieje taka możliwość) w innych godzinach niż wskazana doba noclegowa, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym bądź mailowym.
   
 3. W obiekcie mogą przebywać tylko osoby zakwaterowane (ilość osób zgłoszona w trakcie rezerwacji). Nocowanie osób niezakwaterowanych bez zgody właściciela obiektu jest zabronione.
   
 4. Najpóźniej w dniu zakwaterowania Gość zobowiązany jest uiścić całkowitą opłatę za pobyt. 
   
 5. W dniu zakwaterowania pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 500 zł, z której właściciel ma prawo dokonać potrąceń za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania pokoi i elementów wyposażenia.
   
 6. Gość powinien zawiadomić obsługę Lawendowej Leśniczówki o wystąpieniu szkody/ usterki/ wadliwości działania elementów wyposażenia bądź urządzeń niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
   
 7. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody w tym uszkodzenia lub zniszczenia elementów obiektu, przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy bądź winy jego grupy, do kwoty faktycznie poniesionych nakładów przez właściciela obiektu na rzecz naprawy tych szkód.
 8. Każdy rodzic (opiekun) odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez dzieci.
   
 9. Dzieci muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem rodziców lub opiekunów, również na "placu zabaw" i ogrodzie. Plac zabaw nie jest publicznym placem zabaw podlegającym przepisom i normom prawa budowlanego.
   
 10. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach i na zewnątrz obiektu.
   
 11. W obiekcie zabronione jest chodzenie w ciężkich butach/ butach narciarskich itp. Obuwie ciężkie należy przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym- wiatrołap.
   
 12. Zabronione jest wnoszenie ciężkiego sprzętu/ rowerów/ nart itp. do pokoi. Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym- wiatrołap.
   
 13. Ze względu bezpieczeństwa przeciwpożarowego zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia obiektu. Zabrania się także rozpalania i korzystania z grilla węglowego na terenie budynku mieszkalnego, w tym na jego balkonach oraz na trawie w ogrodzie, wykładzinach, podłogach drewnianych i bezpośrednio pod zadaszonymi obiektami architektury ogrodowej. (ryzyko pożaru i/lub zaczadzenia tlenkiem węgla). Zabrania się także rozpalania ognisk. Grilla można rozpalać wyłącznie w wyznaczonym miejscu na zewnątrz budynku. 
   
 14. W razie konieczności przybycia właściciela domu wakacyjnego Lawendowa Leśniczówka do obiektu, na wezwanie policji/ straży pożarnej/ straży miejskiej itp. z winy Gościa, Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 500 zł.
   
 15. Właściciel domu wakacyjnego Lawendowa Leśniczówka może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia domu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
 16. Właściciel domu wakacyjnego  Lawendowa Leśniczówka   może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin obiektu lub wyrządził szkodę w obiekcie i/lub mieniu właściciela obiektu.
   
 17. Parking udostępniony gościom jest niestrzeżony i bezpłatny. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży auta właściciel obiektu nie ponosi za takie zdarzenia odpowiedzialności.
   
 18. Zwierzęta w obiekcie nie są akceptowane (chyba że właściciel wyrazi indywidualną zgodę), złamanie tego zakazu skutkować będzie dodatkową opłatą za dezynfekcję w wysokości 500 zł.
   
 19. Na terenie obiektu obowiązuje segregacja odpadów zgodna z wymogami segregacji odpadów na terenie gminy Czernichowo. Rażące niestosowanie się do jej wytycznych będzie skutkować dodatkową opłatą za pokrycie kosztów segregacji w wysokości 200 zł.
   
 20. Reklamacje prosimy składać pisemnie, listownie lub pocztą elektroniczną. Dom Wakacyjny  Lawendowa Leśniczówka   zastrzega sobie czas na rozpatrzenie reklamacji do 14 dni.